آزمون های مورد نیاز در ارزیابی اختلالات گفتاری ناشی از شکاف کام

فرم تعیین شدت لکنت (SR)

ابزارهای ارزیابی اختلالات صدای گفتار (آواشناختی و واجشناختی)

در تولید ناکلمه ها مهارت های مختلفی درگیر هستند. transcoding, decoding ,encoding از مهارت های لازم هستند که استفاده از آن ها در این تکلیف به حافظه شنیداری نیز نیازمند است. اگر قرار باشد مهارت تکرار ناکلمه در کودکان زیر سه سال که هنوز مهارت واجشناختی آن ها در حال رشد است ارزیابی شود، مهارت تولید واج های موجود در ناکلمه هم تاثیرگذار خواهد بود. آزمون SRT به همین منظور طراحی شده تا نقش تولید واج ها را به حداقل برساند. این آزمون از هجاهای بی معنی تشکیل شده که در آن واکه /آ/ به همراه چهارهمخوان /m/, /n/, /b/ و /d/ مورد استفاده قرار گرفته اند و همگی از همخوان های زود ظهور هستند که انتظار می رود در گفتار کودکان زیر سه سال هم ظاهر شده باشند. یکی ازکاربردهای این آزمون ارزیابی آپراکسی در این مراجعین است.

آزمون تشخیصی آوایی و واجی (P-DEAP)