زهرا آقارسولی

متولد 1336، تجریش

 • کارشناس ارشد گفتاردرمانی
 • دانش آموخته دوره چهارم گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ورودی سال1355)
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • با سابقه نزدیک به 40 سال فعالیت آموزشی، پژوهشی و بالینی در آسیب شناسی گفتار و زبان
 • عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و مسئول کمینه آموزش مداوم انجمن (1395 تا کنون)

سوسن غفاری

متولد 1347، تهران

 • کارشناس ارشد گفتاردرمانی
 • دانش آموخته دوره 13 گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (ورودی سال 1366) با سابقه نزدیک به 30 سال فعالیت آموزش و بالینی در آسیب شناسی گفتار و زبان
 • عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، مدیر روابط عمومی انجمن (1391-1395)، عضو کمیته آموزش و ارزشیابی انجمن ( 1392 تا کنون)

مصطفی قاسمی برم سبز

متولد 1366

 • کارشناس گفتاردرمانی
 • دانش آموخته گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جنید شاپور با سابقه 9 سال فعالیت بالینی
 • موسس و مدیر موسسه توانبخشی یلدا
 • مدیر وب سایت مجله توانبخشی هوش کالا
 • عضو هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی کشور ( 1394 تا 1398 )